Veteriner Hizmetleri,Bitki sağlığı ve Yem kanunu Onaylandı.

Veteriner Hizmetleri,Bitki sağlığı ve Yem kanunu Onaylandı.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AB müzakereleri yönüyle Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı faslının (12. Fasıl) açılması açısından önem arzeden ''Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu''nu onayladı.
13 Haziran 2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 no’lu Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina, Gıda, Yem, Hayvan Islahı, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar, Hayvanları Koruma Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair kanunları tamamen veya bazı maddelerini yürürlükten kaldırılıyor. Yasa yayımından 6 ay sonra yürürlüğe giriyor. Bu süreç içerisinde Yasa’da öngörülen yönetmeliklerin hazırlanarak yayımlanması gerekiyor.
Yasa ile sadece veteriner sağlık ürünlerinin toptan satışını yapan yerler için Veteriner Ecza Deposu tanımı getiriliyor. Veteriner ilaçları için Bakanlıktan fiyat onayı alınması kaldırılıyor.

VETERİNER HİZMETLERİ

Muayenehane, klinik, poliklinik, hayvan hastanesi, ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan eğitim, barınma yerleri, otel hizmeti veren hayvan bakımevleri, hayvan pazar ve borsaları, damızlık kümes, kuluçkahaneler, hayvan hastalıkları teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları, deney hayvanı üretici ve tedarikçileri, bakanlıktan onay alacak.
Muayenehane, klinik ve polikliniklerin açılması için yalnızca veteriner hekimlere onay verilecek. Veteriner sağlık ürünlerinin onayını, kimyager, kimya mühendisi, eczacı veya veteriner hekim olan gerçek kişiler veya bu kişilerden birini istihdam eden tüzel kişiler alabilecek.
Bunlardan, veteriner biyolojik ürünlerin onayını, sadece veteriner hekimler ve veteriner hekim istihdam eden tüzel kişiler yapabilecek.
Veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracaatı ve piyasaya arzı için Bakanlıktan onay alınması gerekiyor.
Sadece veteriner sağlık ürünlerinin toptan satışının yapıldığı eczacı veya veteriner hekim sorumluluğunda faaliyet gösteren ecza depoları Veteriner Ecza Deposu olarak değerlendiriliyor.
Veteriner sağlık ürünleri, veteriner hekimler, eczacılar, kimya mühendisleri veya kimyagerlerin sorumluluğunda üretilecek. Veteriner biyolojik ürünlerin üretim ve kalite kontrolleri ile veteriner sağlık ürünlerinin etkinlik ve güvenlik değerlendirme çalışmaları, veteriner hekimler tarafından yapılacak.
Onaylı olmayan yerlerde veteriner sağlık ürün üretimi yapan veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilere 30 bin lira, bunları bulunduran ve satanlara 20 bin lira ceza verilecek. Onaylı veteriner sağlık ürünlerinden birini taklit edip sahtesini üreterek piyasaya arz edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bin gün adli para cezası cezası geliyor.

İLGİLİ KANUNUN 13. VE 14. MADDELERİ :

MADDE 13- (1) Veteriner biyolojik ürünler dışındaki veteriner tıbbî ürünlerinin toptan satışı, ecza depoları veya veteriner ecza depoları kanalıyla, perakende satışları ise eczaneler, veteriner muayenehane, klinik, poliklinik ve hayvan hastaneleri kanalıyla yapılır. Ancak, Bakanlıkça izin verilmiş süs kuşları ile akvaryum ve egzotik süs hayvanlarını satan işyerlerinde, veteriner biyolojik ürünler dışındaki sadece bu hayvanlara mahsus olan veteriner tıbbî ürünler satılabilir. Veteriner biyolojik ürünlerin satışına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Veteriner tıbbî ürünlerini depolayanlar, toptan ve perakende ticaretini yapanlar, alış ve satış ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlığın belirlediği uygun şartlarda muhafaza etmek ve denetimlerde her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.
(3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz.
(4) Veteriner sağlık ürünlerinin tanıtımına ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça belirlenir. Ancak, psikotropik ve narkotik etkili veteriner tıbbî ürünlerinin kitlesel iletişim vasıtalarıyla hatırlatıcı ya da bilgilendirici tanıtımı yapılamaz.
(5) Veteriner sağlık ürünlerinin ambalajında satış fiyatının belirtilmesi zorunludur. Bakanlık, ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı ve hizmetin gereklerini dikkate alarak gerektiğinde satış fiyatlarını belirleyebilir.
(6) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

Veteriner Tıbbî Ürünlerin Uygulanması

MADDE 14- (1)
Veteriner hekim, uygulayacağı veya tavsiye edeceği, reçeteye tâbi veteriner tıbbî ürünler ve terkipler için, reçete düzenlemek, belirlenen kayıtları tutmak ve talep edildiğinde Bakanlığa sunmak zorundadır.
(2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
(3) Veteriner biyolojik ürünleri, veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından uygulanır. Bakanlığın programlı veya projeli çalışmaları için uygulayıcılara, hayvan sahipleri tarafından Bakanlıkça belirlenen uygulama ücreti ödenir.
(4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.