Geri Dön

Synovet

Synovet

SYNOVET

Oral Tablet

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

 

Bileşimi

SYNOVET oral tablet pembe renkte ortasından çentikli olup, her tablette 200 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 50 mg klavulanik asite eşdeğer potasyum klavulanat içerir.

Farmakalojik özellikler

SYNOVET oral tablet amoksisilin ve klavulanik asitin oluşturduğu bir kombinasyondur. Bakterisidal etkinliği ile köpek kedilerdeki bakteriyel enfeksiyonlara karşı geniş bir endikasyon alanı vardır. Bileşimindeki amoksisilin gram pozitif ve gram negatif bakterilere etkili beta-laktam antibiyotiktir. Bakterilerin hücre duvarındaki penisiline has proteinlere bağlanan amoksisilin hücre duvarı sentezine engel olarak bakteriyi öldürür. Bakterilerin bazıları beta-laktam enzimi oluşturarak antibiyotiği bakteriye etki etmeden parçalayarak direnç gelişimine sebep olurlar. Kombinasyondaki klavulanik asit; düşük antibakteriyel etkili, beta-laktam kimyasal yapısındadır. Klavulanik asit bakterilerin salgıladığı beta-laktamaz enzimine geri dönüşümsüz olarak bağlanarak onları etkisiz hale getirir ve amoksisiline direnç gelişimini önler.

SYNOVET oral tabletin birçok bakteriye karşı yüksek öldürücü etkinliği vardır, bunlara beta-laktamaz üreten suşlarda dâhildir. İnvitro olarak aşağıda isimleri yazılan bakterilere etkilidir: S. aureus, E. coli, Klebsiella sp., Salmonella sp., Shigella sp., Proteus mirabilis, Bacteroides fragilis, Campylobacter sp., Haemophilus sp., Fusobacterium necrophorum, Leptospira sp., Pasteurella sp., Buna karşın Pseudomonas aeruginosa  ve Enterobacter cloacae’ya karşı dirençli kabul edilmektedir.

Oral yolla alınan tablette önce klavulanik asit emilir, bunu takiben amoksisilin emilir ve hızla dokulara dağılır. Akciğer, bağırsak, karaciğer, deri ve böbreklerdeki yoğunluğu bakterileri inhibe edici en az yoğunluğun üzerindedir. Amoksisilin ve klavulanik asit plazma yoğunlukları köpeklerde sırasıyla 5–7 ve 0,8-1,97 µg/ml; kedilerde ise 7,93 ve 3,32 µg/ml olarak tespit edilmiştir. Değişikliğe uğramadan büyük oranda idrar yolu ile atılmaktadır.

 

Kullanım sahası/Endikasyonlar

SYNOVET oral tablet köpek ve kedilerde amoksisilin-klavulanik asit kombinasyonuna duyarlı bakterilerin oluşturduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisi için kullanılır.

  • Deri hastalıkları (derin ve yüzeysel piyodermalar dahil)
  • Yumuşak doku enfeksiyonları (anal sakkulitis ve abseler)
  • Üriner sistem enfeksiyonları
  • Bakteriyel solunum sistem enfeksiyonları (alt ve üst solunum sistemi enfeks.)
  • Enteritisler
  • Oral enfeksiyonlar (diş eti enfeksiyonu)

Uygulama şekli ve dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde: Tablet köpekler ve kedilere doğrudan ağız yoluyla verilebileceği gibi ezilip mamasına katılarak da verilebilir. Herhangi bir besinle verilmesinde sakınca yoktur. Gıdalarla birlikte verilmesinin ilacın emiliminde olumsuz bir etkisi yoktur.

Farmakolojik doz 12,50-13,75 mg/kg c.a. olup, günde 2 kez uygulanır. Pratik doz için aşağıdaki tablo kullanılabilir.

Vücut ağırlığı (kg)

12 saat ara ile verilecek tablet miktarı

      10 – 13                   1 / 2
      14 – 18                     1
      19 – 25                  1 – 11/2
      26 – 35               11/2 - 2
      36 – 50                  2 – 21/2
        >50                     3

Üriner sistem, mide-bağırsak sistemi ve deri enfeksiyonlarının çoğunda yukarıda belirtilen farmakolojik doz yeterlidir. Tedavi süreside 5-7 gün arasındadır.

İnatçı solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi süresi de 8-10 gün, uygulama dozunun iki katına 25-27,5 mg/kg c.a. çıkarılması ile daha iyi sonuçlar alındığı tespit edilmiştir.

İnatçı ve kronik deri hastalıklarında tedavi süresi 10-20 güne, kronik sistitislerde de tedavi süresi 10-28 güne kadar önerilmektedir.

 

İstenmeyen /Yan etkiler

Anaflaksi ve kollaps penisilinlerin en önemli yan etkileridir. Ayrıca daha az şiddette ancak daha sıklıkta aşırı duyarlık reaksiyonları (ürtiker, anjionörotik ödem, ateş gibi) görülebilir. Anaflaksi vakalarında epinefrin ve damar içi steroidler uygulanmalıdır.

Oral tedavi kusma ve diyareye sebep olabilir

 

İlaç etkileşimleri

Tetrasiklinlerle antagonistir, beraber kullanılmamalıdır. Aminoglikozidlerle kullanılması ise sinerjizm oluşturup etkinliğini artırır.

 

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

 

Kontrendikasyonları

Penisilin alerjisi olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Gebe deney hayvanlarında kullanımı sakıncasız olmasına rağmen, köpek ve kedilerde gebe hayvanlardaki güvenliliği hakkında bilgi yoktur.

 

Hedef olmayan türler için uyarılar

Kemiricilerde ve atlarda mide barsak florasını bozabileceğinden kullanılmamalıdır.

Genel uyarılar

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Uygulayıcının alması gereken önlemler

Penisilin ve sefalosprosinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilacı uygulamamalıdır. Penisilin ve sefalosporinler enjeksiyon, inhalasyon, sindirim veya deri temasından sonra hipersensitiviteye yol açabilir. Penisilinlere karşı aşırı duyarlılık sefalosporinlere karşı kros reaksiyona neden olabilir. İlaç ile temas sonrası deride kızarıklık gibi belirtiler ortaya çıkarsa hemen doktora başvurulmalıdır. Yüzün, dudakların veya gözlerin şişmesi ya da soluk almada güçlük acil tıbbi önlem gerektirir.

 

Muhafaza şartları ve raf ömrü

Orijinal ambalajında 25 oC nin altında kuru ortamda muhafaza edilmek kaydıyla raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

 

Ticari takdim şekli

Karton kutu içinde 10 tabletlik blisterler halinde, 10 tablet, 20 tablet, 30 tablet, 40 tablet, 50 tablet ve 100 tablet olarak sunulmuştur.